Rozhodnutí European Court of Human Rights k žádosti o naléhavé projednání z 8.1.2013 a obnovy stížnosti č.j. 37 746/2016 z 17.listopadu 2016 European Court of Human Rights dne 29.11.2016 rozhodl pod čj. 69 984/16
The RegistrarEuropean Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedexNaléhavé - návrh ze dne 17.listopadu 2016 na obnovu odmítnuté poslední stížnosti č.j. 37 746/2016 (manželé Dvořákovi) - naléhavé dle  čl. 39 ESLP

Stěžovatel: Dušan Dvořák, MMCA, nar 12.1.1962 v Olomouci, 798 55 Ospělov 6


Odůvodnění naléhavosti

a vyslyšení návrhu ESLP na přikázání rozhodnutí Ústavnímu soudu ČR k již 8 od 10.10.2016 aktivní ústavní stížnosti stěžovatele Dušana Dvořáka opětovně v rozporu se zákony a úmluvami obžalovaného za údajnou nedovolenou výrobu drog sp. zn. III.ÚS 3354/16, aby ústavní soud tuto další ústavní stížnost Dušana Dvořáka sp. zn. III.ÚS 3354/16 na Nejvyšší soud ČR, nyní sp.zn. 6 Tdo 323/2016, projednal v naléhavém a veřejném (ústním) projednání,

- dále aby ESLP přikázal v souladu s judikaturou ESLP (věc Ullens de Schooten a Rezabek proti Belgii ze dne 20. září 2011, č. 3989/07 a 38353/07 a dále čl. 267 Smlouvy o fungování EU a nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 1009/08 ze dne 08. 01. 2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2010) předložit tento spor sp. zn. III.ÚS 3354/1 neřešený nikdy českou justicí Soudnímu dvoru, jak je opakovaně od roku 2010 Dušanem Dvořákem marně žádáno a je vědomě nepravdivě uváděno, že konopí je prekurzor, kdy o prekurzorech rozhoduje členská země EU, konopí však není v zákoně o prekurzorech drog uvedeno a jde o vědomou lež justice vyvrácenou ministerstvem zdravotnictví a znalci a znaleckými ústavy, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/

- a dále aby ESLP přikázal sloučit a společně projednat všech 6, resp. 7 obvinění a obžalob Dušana Dvořáka za porušení § 283 t.z. u OS a OSZ Prostějov (od 27.4.2010 sp. zn. 2 T 104/2010 - 27.10.2016 sp. zn. 11 T 130 /2016 – opakované konfiskace výzkumnické farmy Ospělov v letech 2008 - 2015) včetně obvinění dle § 283 t.z. ve vztahu ke konfiskaci opětovně nahlášeného unikátního a výzkumem prošlého konopí dne 17.10.2016 se souhlasem OSZ a OS Prostějov ze dne 18.10.2016 sp.zn. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271

- a dále aby přikázal, aby Dušanu Dvořákovi byl vydán dne 17.10.2016 pod. sp. zn. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271 zkonfiskovaný notebook (NTB) obsahující důkazy pro více než 20 aktivních soudních řízení, což je porušením práva na spravedlivý proces včetně nemožnosti podání stížnosti ESLP na ČR na další odmítavé rozhodnutí ústavního soudu vůči Dušanu Dvořákovi ze dne 24. 5. 2016 sp. zn. II. US 1091/16, na což justice ani exekutiva vůbec nereaguje, viz neřešené trestní podněty právnických a fyzických osob jen v roce 2016 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ při 15 marných žádostech o policejní ochranu a nezájem NSZ, VSZ v Olomouci, KSZ v Brně a OSZ v Prostějově tento NTB vydat!


Důkazy naléhavosti

1. Jde o 8 let trvající opakované trestní řízení Dušana Dvořáka za údajné porušování § 283 t.z. - od roku 2010 – 2016 byl Dušan Dvořák jako vedoucí výzkumu a nositel řady cen včetně ceny české a britské vlády za vzdělávání v léčbě konopím celkem 6x obžalován OSZ Prostějov (od 27.4.2010 sp. zn. 2 T104/2010 – až po 27.10.2016 sp. zn. 11 T 130 /2016 u OS Prostějov) za nedovolenou výrobu konopných produktů k výzkumu a terapii), kdy soudy vždy rozhodovaly bez odůvodnění a meritorního projednání argumentů obhajoby a odmítnuté ústavní stížnosti byly vždy řešené stížnostmi ESLP, avšak byly vždy ESLP naprosto účelově označeny za nepřípustné k projednání (viz čj. 66981/12, čj. 1332/13/, čj. 79490/13, čj. 20049/14, čj. 47921/2014 , čj. 57969/2015 a č.j.37746/2016), přestože bylo doloženo již 11.5.2011 soudním znalcem v oboru soudního lékařství,í viz http://soudniznalec.blogspot.com/, že tímto jednáním (konfiskacemi) došlo a dochází k brutálnímu porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Seznam kárných provinění soudců a státních zástupců je uveden přehledně na http://european-cannabis.blogspot.com/ včetně všech marných ústavních stížností v letech 2012-2016 (II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 . Dodejme, že v roce 2016 přes sto občanů žádalo předsedy NS, NZS a ÚS, aby na zločinecky jednající soudce a státní zástupce podali kárný podnět, ti však i přes doložené důkazy zvůle stejně jako ministr spravedlnosti žádné řízení nezahájili, viz stížnosti občanů a nevládních organizací ministru spravedlnosti http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/

2. Česká justice a exekutiva se při svém kartelovém jednání proti Dušanu Dvořákovi dopustila jednání typické pro bolševickou justici a pokusila nejprve v roce 2012 omezit Dušana Dvořáka na právní způsobilosti, což ESLP odmítl projednat (čj. 1332/13), následně se jej v roce 2014 pokusila zavřít do ústavu pro choromyslné, kdy je v příloze 1 ve znaleckém posudku MUDr. Jiřího Švarce č. 896 ze dne 28.8.2016 doloženo, že Dušan Dvořák nikdy neměl být omezován na právní způsobilosti a že se dne 26.8.2016 znalci znaleckého ústavu PN Bohnice pro řízení k ochranně léčbě u OS v Olomouci (trvá již 2 a půl roku!!) shodli, že Dušan Dvořák žádnou ochrannou léčbu nepotřebuje a jde o problém justiční, nikoliv psychiatrický.


3Dne 9.11. 2016 Ústavní soud opětovně odmítl projednat další ústavní stížnost Dušana Dvořáka ve věci práva na léčbu a výzkum cannabisterapie č.j. IV. ÚS 3238/16 – viz příloha 2 - , kdy jednoznačně v příloze 2 uvedený problém mylného označení jména Dušana Dvořáka advokátem a chyba v čísle jednacím usnesení NS v ústavní stížnosti vedla ´pokrytecky jednající ústavní soud k odmítnutí věc projednat a předat Soudnímu dvoru, přestože neuplynula ani 60 denní lhůta pro podání stížnosti ÚS a věc šlo řádně opravit. Současně dne 9.11.2016 – viz příloha 3 – jak policie, tak ministr vnitra doložili, že nemají informaci, jak jinak ochránit svůj život a zdraví než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a netrestným jednáním dle §§ 28 (KRAJNÍ NOUZE) a 31, odst. 1 (přípustné riziko) dle trestního zákoníku, současně ale ministr dokládá, že opětovně odmítá projednat stížnost na policii včetně NCOZ na nešetření trestních podnětů, což je doloženo dalším zamítavým rozhodnutím NCOP v příloze 3. Dodejme, jak je v příloze 4 doloženo, že při konfiskaci dne 17.10.2016 2016 a zabavení NTB a umístění Dušana Dvořáka do cely na více než 24 hodin bez jakéhokoliv dokumentu a vysvětlení (prý na popud OSZ Prostějov) policie rovněž zabavila konopí určené k terapii Dušana Dvořáka, přestože policie věděla již od roku 2010 a měla doloženo z netu na http://cannabis-research.blogspot.cz/že konopí má doporučeno od lékaře, jak je v odkazu uvedeno! příloze 5 pak dokládám údaje k dne 17.10.2016 zabavenému NTB a nové obžalobě a níže pak čísla jednací soudních řízení, které nelze řádně řešit, neboť důkazy jsou právě v NTB a je porušeno právo na spravedlivý proces.


Děkuji za váš zájem


V Olomouci dne 17.listopadu 2016


Dušan Dvořák, 798 55 Ospělov 6

Soudy Dušana Dvořáka jen v roce 2016 (a cca 150 - 200 správních řízení)

Evropský soud pro lidská práva
37746/16 (stížnost II. 3196/15 a III. ÚS 396/16)
PŘIPRAVOVÁNA STÍŽNOST NA II. ÚS 1091/2016 a IV.ÚS 3238/16

Ústavní soud
II. 3196/15 III. ÚS 396/16, – stěžované u ESLP
II. ÚS 1091/2016 , IV.ÚS 3238/16 – odmítnuté a nepředané Soudnímu dvoru
III.ÚS 3354/16

Nejvyšší soud
6 Tdo 323/2016 – odmítnuté a nepředané Soudnímu dvoru
Krajský soud v Olomouci
59 A 19/2016
Krajský soud v Brně
9 To 408/2016
22 A 70/2016
Městský soud v Praze
5 A 185/2016
Okresní soud v Olomouci
5 Nt 111/2016
19 Nc 702/2016
19 C 102/2016
17 C 284/2016
11C 231/2016
Okresní soud v Prostějově
11 T 130 /2016
Obnovy v roce 2016
0 Nt 820/2011
2 T 104/2010
2 Nt 1151/2014
3 Nt 1151/2014
OSZ Prostějov: Opětovné obvinění za § 283 tz (úroda 2016) se souhlasem a na popud OSZ Prostějov KRPM-112326-25/TČ-2016-141271

Dále Dušan Dvořák jako předseda Cannabis is The Cure,z.s. zastupuje nebo na připravuje pro členy asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) podklady pro soudní řízení a v průběhu roku řeší přes 200 správních řízení. V zkonfiskovanéém NTB jsou důkazy pro výše a níže uvedená řízení Nejvýznamnější soudní spory v roce 2016.

Evropský soud pro lidská práva
· 35796/16 (stížnost na I. ÚS 2431/15) – odmítnuto
Nejvyšší soud
připravované dovolání na rozhodnutí MS v Praze 67 To 289/ 2016
Vrchní soud v Praze
11 To 96/2016
Městský soud v Praze
53 Co 140/2016
8 A 127/2016
67 To 289/ 2016
Obvodní soud na Praze 7
24 T 48/2016
Městský soud v Brně
39 Nc 255/2016
24 Nc 3151/2016
24 Nc 909/2016
22 Nc 904/2016
23 Nc 906/2016
Krajský soud v Olomouci
72 A 30/2016

ECHR no: 57969/2015 (Cannabis is The Cure, ID: 266 70 232, no: 66981/12, 1332/13/, 79490/13, 20049/14, 47921/2014 and 41264/14)


Complaints and requests (Rules HERE (CZ) from members and investors research Cannabis is The Cure sent to the European Court of Human Rights are given in English language HERE (19 January 2016) and HERE (October 10, 2012 - December 19, 2015In these pages is in Czech language given another constitutional complaint (8) on the illegal actions against members of the research (Cannabis is The Cure) dated February 4, 2016, which can be found HERE Further appeal (5) The Supreme Court of the Czech Republic dated February 4 2016 which can be found HERE Further evidence of  any unlawful conduct Czech Republic against members of the research sent on 6th in February 2016 the European court of human rights and the Constitutional court of the Czech Republic can be found again only in Czech language HERE.

PS: Adapted from the date of February 6, 2016 to a feast Vanda Dvořáková, McA members research of Cannabis is The Cure and landscape architects forming proposals in accordance with §§ 29 and 5, paragraph 5 of the law on addictive substances, see http://medical-cannabis-cup.eu/
 


 


Pravidla soudu – 1. leden 2016
Praktické směrnice

1.   Žádosti o předběžná opatření (1)

(Pravidla soudu: Pravidlo 39)

V souladu se soudním Pravidlem 39 může Soud zavést opatření, která vážou daný stát. Opatření jsou aplikována pouze ve výjimečných případech.

Soud zavede předběné opatření proti členskému státu pouze tehdy, kdy po zhodnocení všech relevantních informací uzná, že žádající čelí velkému riziku vážné, nevratné škody v případě, že toto opatření nebude zavedeno. 

Žádající nebo jejich právní zástupci (2), kteří podají žádost o dočasné opatření na základě Pravidla 39, by měli dodržet požadavky stanovené níže. 

Doprovodné informace
Jakákoliv žádost předložená Soudu musí obsahovat důvody. Žadatel musí zejména detailně specifikovat základ, na němž jsou jeho nebo její konkrétní obavy založeny, povahu domnělého rizika a opatření Ústavy, která by byla porušena. 

Pouhá reference na podání v jiných dokumentech nebo domácím řízení není dostačující. Je důležité, aby byly žádosti doprovázeny všemi nezbytnými podpůrnými dokumenty, obzvláště rozhodnutími domácího soudu, tribunálu nebo jiných, společně s jakýmikoliv dalšími materiály, které by mohly posloužit jako důkaz žadatelových domněnek.
Soud nebude za každých okolností kontaktovat žadatele, jejichž žádost o dočasné opatření je nekompletní a žádosti, jaké neobsahují informace nezbytné pro učinění rozhodnutí, nebudou k rozhodnutí předloženy. 

Pokud je daný případ již v řízení Soudu, reference by měly být činěny vzhledem k číslu, které bylo žádosti přiřazeno.

V případech zahrnujících vydání stíhané osoby nebo vyhoštění by měly být poskytnuty detaily o očekávaném datu a času odchodu, žadatelově adrese nebo místě přebývání a jeho nebo jejím oficiálním referenčním čísle případu. Soud musí být uvědomen o každé změně v těchto detailech (datum a čas odchodu, adresa atd.), jakmile je to možné.
Soud může rozhodnout o přípustnosti řízení ve stejné době, kdy zvažuje žádost o dočasná opatření.

Žádosti vznesené prostřednictvím faxu nebo dopisu(3)
Žádosti o předběžné  opatření na základě Pravidla 39 by měly být zasílány faxem nebo poštou. Soud nebude vyřizovat žádosti zaslané e-mailem

Žádost by měla, pokud je to možné, být v jednom z oficiálních jazyků Smluvních stran. Všechny žádosti by měly být označeny následovně tučným písmem na přebalu žádosti:
         
„Pravidlo 39 – Urgentní
         Kontaktní osoba (jméno a detaily kontaktu): …
         [U případů vyhoštění nebo vydání osoby]
         Datum a čas odchodu a cílové místo: …“


Včasné podávání žádostí
Žádosti o dočasná opatření jsou obvykle přijímány co nejdříve poté, co bylo učiněno finální rozhodnutí domácího soudu, aby bylo Soudu a jeho Registru umožněno mít dostatek času k prošetření záležitosti. Je možné, že Soud nebude schopen vyřešit žádosti týkající se odchodu ze země, jsou-li přijaty později než jeden pracovní den před plánovaným časem odchodu (4). 
Je-li rozhodnutí domácího soudu neprodlené a existuje-li riziko okamžitého vynucení, obzvláště u případů vydání osoby nebo vyhoštění, žadatelé a jejich zástupci by měli podat žádost o opatření  bez toho, aby čekali na rozhodnutí, přičemž jasně uvedou datum vykonání rozsudku a skutečnost, že žádost je předmětem toho, že finální rozhodnutí domácího soudu bylo negativní.

Domácí opatření s odkladným efektem
Soud není  odvolacím soudem pro domácí tribunály a žadatelé by u případů vydání osoby a vyhoštění měli využít domácí cesty umožňující pozdržet odchod ze země dříve, než zažádají Soud o dočasná opatření. V případech, kdy má žadatel možnost uplatnit domácí možnosti s pozdržujícím efektem, Soud neuplatní Pravidlo 39 za účelem odchod pozdržet.

Další sledování
Žadatelé ucházející se o opatření v souladu s Pravidlem 39 by měli dbát na to, aby odpovídali na korespondenci od soudního Registru. Obzvláště v případech, kdy bylo opatření zamítnuto, by měli informovat Soud, zda si přejí pokračovat v žádání. Bylo-li opatření schváleno, musí udržovat Soud pravidelně a neprodleně informovaný o stavu jakýchkoliv pokračujících domácích postupů. Pokud tak neučiní, mohou být vyřazeni ze soudního seznamu případů.

(1)  Praktická směrnice navržená Předsedou Soudu v souladu se soudním Pravidlem 32 z 5. března 2003 a novelizovaného 16. října 2009 a 7. července 2011.
(2)  Je důležité, aby byly poskytnuty veškeré kontaktní informace.
(3)  Vzhledem ke stupni naléhavosti a s přihlédnutím k tomu, že dopisy nesmějí být odeslány standardní poštou.
(4)  Seznam veřejných a dalších svátků, kdy je Registr Soudu uzavřen, může být konzultován na internetové stránce Soudu: www.echr.coe.int/contact.